Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

By rraycheva | June 13, 2016

pdf_icon   Семиотика на Себе си и Другия

За обект на настоящото изследване се определят използваните в дидактичните материали визуални и вербални знаци за идентичност, (не)толерантност, гражданска определеност, разбрани като агенти на социални процеси. В този смисъл те се мислят през употребите на техните значения, формиращи и/или формирани от социалните контексти, в които са въвлечени. Изследването е насочено към реконструиране на експлицитни, но също и имплицитни знаци на дискриминация и свързаните с нея стереотипи в различни дидактични инструменти за най-малките в системата на основното образование у нас.

Предмет на анализа са поредица от читанки, буквари и други дидактични пособия, предназначени за учениците в основния курс на обучение, т. е. за началния, задължителен образователен цикъл. Като задължителни инструменти, създадени и наложени от българските образователни институции, те въздействат пряко на формирането на личността, изграждането на когнитивни модели и последващите процеси на вторична социализация и личностна реализация.

Целта на изследването бе да диагностицира (идентифицира и систематизира) поредица от често използвани в учебните пособия знаци за толерантност и солидарност или респективно за полова или сексуална дискриминация или „българския етномонопол“.9 В този смсъл при извършения анализ изследваните вербални и визуални изказвания са мислени не сами по себе си, а като вписани в съвременните културни, образователни/дисцилинарни практики, в контекста на чиито употреби те произвеждат смисъл.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

Comments are closed.