Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June, 2016

Next Entries »

Наръчник „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“

Thursday, June 9th, 2016

Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда Настоящият наръчник предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на […]

Аналитичен доклад по проект Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в България

Thursday, June 9th, 2016

Настоящият доклад съдържа обобщените данни и основни изводи от проект „Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в Република България”, реализиран с подкрепата на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Наблюдавани и анализирани са практиките в съдилищата по водене на съдебните процеси, тяхната […]

Сборник на съдебната практика по дела на непридружени деца, търсещи закрила

Thursday, June 9th, 2016

Първият за България Сборник на съдебната практика по дела на непридружени деца, търсещи закрила. Сборникът е предназначен да се използва от практикуващи юристи, юристи в областта на бежанското право и международното хуманитарно право, научни работници, студенти, а също и от съдии, прокурори, адвокати, както и отговорните административни органи и ведомства, , за да се съобрази […]

Публикувано е проучване на програмите, свързани с приобщаването на ромите, подкрепени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежката програма

Monday, June 6th, 2016

Проучването разглежда 47 програми на ЕИП и Норвежката програма, свързани с приобщаването на ромите в 12 държави. От тях 27 програми в пет приоритетни страни – България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия – бяха избрани за по-нататъшен задълбочен анализ. Проучването установи, че се наблюдават някои положителни ефекти за ромите като една от техните целеви групи. […]

Кои области и общини усвояват най-много европейски средства

Friday, June 3rd, 2016

Към средата на м. май 2016 г. българските общини са усвоили близо 5 млрд. лв. като бенефициенти на оперативните програми на ЕС. Това са само реално изплатените суми (а не договорените такива) за целия период от влизането на страната в ЕС, т.е. данните са с натрупване и обхващат целия предишен програмен период и началото на […]

Анализ на условията за наличие на добър вятърен потенциал на територията на Република България и подбор на 10 Общини, в които има предварителни предпоставки за ефективното използване на тази възобновяема енергия

Wednesday, June 1st, 2016

Този документ е създаден от ФОРУМ ГРАДСКИ АЛТЕРНАТИВИ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект “ВЯТЪРЪТ РАБОТИ – Оценка на потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на 3 общини”.    DOKLAD_VIATYR_OBSHT

Next Entries »