Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June, 2016

« Previous Entries

Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016

Thursday, June 30th, 2016

Оценка на прилагането на рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 27 юни 2016    roma-report-2016_en  

Представяне на малцинствата в новите медии // REPRESENTATION OF MINORITIES IN THE NEW MEDIA

Wednesday, June 29th, 2016

Представяне на малцинствата в новите медии – анализ на професионалните журналистически стандарти в новите медийни практики, 2016 REPRESENTATION OF MINORITIES IN THE NEW MEDIA – ANALYSIS OF PROFESSIONAL JOURNALISTIC STANDARDS IN NEW MEDIA PRACTICES, 2016 Докладът се основава на констатациите от проекта за мониторинг, който анализира основните характеристики на 15 журналистическо отразявания на проблемите на […]

Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

Friday, June 24th, 2016

Националният център за безопасен интернет започна да разпространява по училищата методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват: наръчник за учителя с 10 урочни теми, които бяха изготвени с помощта на педагози от начални училища, работни тетрадки за учениците, аналитичeн доклад „Методика за противодействие на езика на омразата […]

Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

Tuesday, June 14th, 2016

Германският град Улм трябва да вземе решение как да използва земята и сградите на Хинденбургските казарми. За да ангажира гражданите си пряко, да осъществи взаимодействие с тях и да се съобрази с тяхното мнение, Улм внедрява системата с отворен код OpenDoors, която работи на Microsoft Azure. Този проект се превръща в повратна точка в развитието […]

Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

Monday, June 13th, 2016

   Ефектът на айсберга Целта на този анализ е да подпомогне предотвратяването на (трогателно) предателство спрямо българските (образователни) традиции. За целта текстът предлага на вниманието на читателите един опит за историческа реконтекстуализация на някои ингредиенти на българското (начално) образование, които днес заварваме като синкретични, обективни, вечни и – следователно – неподлежащи на преднамерено управленско въздействие. […]

За училището – с обич и омерзение

Monday, June 13th, 2016

    За училището – с обич и омерзение Докладът е посветен на „различните” деца – деца с т. нар. „специални образователни потребности”, на деца от смесени бракове, от религиозни или етнически малцинства, на чужденци, мигранти и т .н.  – как те преживяват днешната българска образователна ситуация, как се справят с предизвикателствата на средата и как […]

Семиотика на Себе си и Другия. Тематичен анализ на визуалното и текстово съдържание в буквари и читанки. Скрийнинг (юли – август 2015)

Monday, June 13th, 2016

   Семиотика на Себе си и Другия За обект на настоящото изследване се определят използваните в дидактичните материали визуални и вербални знаци за идентичност, (не)толерантност, гражданска определеност, разбрани като агенти на социални процеси. В този смисъл те се мислят през употребите на техните значения, формиращи и/или формирани от социалните контексти, в които са въвлечени. Изследването […]

Езикът на омразата в България

Monday, June 13th, 2016

   Езикът на омразата в България Езикът на омразата в България – поява, развитие, особености. София, 2015

Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

Monday, June 13th, 2016

   Скрийнинг за толерантност и човешки права Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с увреждания, представители на […]

Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки права в образованието през идеята за единен европейски социален модел

Monday, June 13th, 2016

   Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието Целта на настоящия анализ е да очертае развитието на обща концепция на ниво ЕС за образованието в европейските ценности на толерантност и мултикултурно разбирателство от най-ранна възраст. София, 2015

« Previous Entries